Сообщения

Сообщения за 2013

Первая рыбалка со льда в сезоне 2013-2014 года (21.12.2013)

Изображение
Наконец зимняя погода сделала  свое дело и на водоемах, где я ловлю рыбу – практически стоит лед. Вчера в пятницу проверяю зимние удочки балалайки, мормышки, блесны и балансиры – готовлюсь к открытию зимнего сезона 2013-2014. Просыпаюсь в 7.30 – на улице сильный ветер, 0 градусов. Я завтракаю, одеваюсь и на автостанцию. Еду на пруд неподалеку от города открыть сезон и половить окуня. Поскольку несколько дней был мороз -10 градусов, на водоемах без течения должен стоять лед минимум 7 см., но когда я пришел на пруд со стороны дамбы – лед был тонок. Иду берегом и ищу место, где можно  выйти на лед. Пешни у меня нет, потому в метре от берега сверлю лунку, чтобы померить толщину льда. 8 сантиметров – лед нормальный бурю 2 лунки в 10 метрах от берега и начинаю вспоминать и набивать руку «игрой мормышки». Рыба себя сразу выдала поклевками, но на крючок «садиться» не хотела. «Украв» у меня 3 мотыля ловлю первого «вора» – первая рыба по первому леди – окунь 5 грамм. Ловлю еще 5 окуньков и …

Перша рибалка з льоду в сезоні 2013-2014 року (21.12.2013)

Изображение
Нарешті зимова погода зробиласвою справу і на водоймах, де я ловлю рибу – практично стоїть лід. Вчора в п’ятницю перевіряю зимові вудки балалайки, мормишки, блешні та балансири – готуюся до відкриття зимового сезону 2013-2014. Просинаюся в 7.30 – на вулиці сильний вітер, 0 градусів. Я снідаю, вдягаюся і на автостанцію. Їду на ставок недалеко від міста відкрити сезон і половити окуня. Оскільки декілька днів був мороз -10 градусів, на водоймах без течії повинен стояти лід мінімум 7 см., але коли я прийшов на ставок зі сторони дамби – лід був тонкий. Йду берегом і шукаю місце, де можна  вийти на лід. Пешні в мене немає, тому в метрі від берега свердлю лунку, щоб поміряти товщину льоду. 8 сантиметрів – лід нормальний бурю 2 лунки в 10 метрах від берега і починаю згадувати і набивати руку «грою мормишки». Риба себе зразу видала покльовками, але на гачок «сідати» не хотіла. «Вкравши» в мене 3 мотиля ловлю першого «злодія» - перша риба по першому льоді – окунь 5 грам. Ловлю ще 5 окунців і зміщу…

Мои рекорды среди пойманных рыб в 2013 году по открытой воде

Изображение
Сегодня попробую вспомнить свои рекордные уловы в этом году. Ловлю в основном на малых реках с глубиной до 3-х метров и прудах, иногда выбираюсь на озера и водохранилища. Так получилось, что до открытой воды я добрался в середине апреля. Я люблю ловить в основном спиннингом, но щука отдыхала после нереста, поэтому я решил начать сезон по открытой воде с летней мормышки. 1. В конце апреля я поймал крупнейшего карпа весом 776 грамм. Рыба была поймана на малой реке на красного червя. Ловил я тогда на 6-метровое удилище фирмы «New Hunter» с кольцами и боковым кивком. Леску использую толщиной 0,14 мм, поэтому с карпом я боролся примерно 5 минут. Мормышка у меня была самодельная, которую производит местный мастер из латуни и меди. Рыбу брал без подсака, когда карп замучился, я его поднял, дал «подышать свежим воздухом» и подвел к берегу. Рыбу брал руками, так как место ловли было на не высоком берегу.
2. 30 апреля на той же самой малой реке я поймал амура весом 1,180 кг. На этот раз я испо…

Мої рекорди серед пійманих риб в 2013 році по відкритій воді

Изображение
Сьогодні попробую згадати свої рекордні улови в цьому році. Ловлю в основному на малих річках з глибиною до 3-х метрів та ставках, інколи вибираюся на озера та водосховища. Так вийшло, що відкритої води я добрався в середині квітня. Я люблю ловити в основному спінінгом, але щука відпочивала після нересту, тому я вирішив розпочати сезон по відкритій воді з літньої мормишки. 1. В кінці квітня я піймав найбільшого коропа вагою 776 грам. Риба була піймана на малій річці на червоного черв’яка. Ловив я тоді на 6-метрове вудилище фірми «New Hunter» з кільцями і боковим кивком. Волосінь використовую товщиною 0,14 мм, тому з коропом я боровся приблизно 5 хвилин. Мормишка в мене була саморобна, яку виготовляє місцевий майстер з латуні і міді. Рибу брав без підсака, коли короп замучився, я його відняв на гору, дав «подихати свіжим повітрям» і підвів до берега. Рибу брав руками, так як місце ловлі було на не високому березі.
2. 30 квітня на тій же самій малій річці я піймав амура вагою 1,180 кг. Н…

Spinning catching on the small river on a boat after 21.11.2013

Изображение
Decided on Thursday to close a season on catching of fish on boats. Asked a brother, that he took out me on a car on the small river and in 8.00 I already on water. I begin knowing a bay silicon and spoon-baits, but the strikes was not.
Drove, that at the end of November weather simply super. +10, a sun and weak breeze goes out from time to time, but fish does not want to peck. Because on the bay of strikes it was not, decide to swim and search perspective places upwards down stream on a river-bed. Places here simply remarkable. Basic depth a 1 meter, there are pits with a depth 2 meters, but on my complete surprise fish and here does not want to peck. I swam upwards for flows approximately 3 kilometres, marked on your own on the future a lot of perspective places, pitifully only, that on the last in this season fishing on a boat I did not control oneself with fish. On watches already 15.00 and it is time going home. On a bay met 3th fishermen which «rinsed» spinnings lures also, – in the…

Спиннинговая ловля на малой реке на лодке за 21.11.2013

Изображение
Решил в четверг закрыть сезон по ловле рыбы на лодки. Попросил брата, чтобы он вывез меня на автомобиле на малую реку и в 8.00 я уже на воде. Начинаю облавливать залив силиконом и блеснами, но поклевок не было.
Повезло, что в конце ноября погода просто супер. +10, время от времени выходит солнышко и слабенький ветерок, но рыба клевать не хочет. Так как на заливе поклевок не было, решаю плыть и искать перспективные места вверх по течению по руслу. Места здесь просто замечательные. Основная глубина 1 метр, встречаются ямы с глубиной 2 метра, но на мое полное удивление рыба и здесь клевать не хочет. Я проплыл вверх по течения приблизительно 3 километра, отметил для себя на будущее много перспективных мест, жалко только, что на последней в этом сезоне рыбалке на лодке я не поборолся с рыбой. На часах уже 15.00 и пора собираться домой. На заливе встретил 3-х рыбаков, которые также «полоскали» спиннинговые приманки, – в них также ни одной поклевки. Снасти, которые я использовал на рыбалке: С…

Спінінгова ловля на малій річці на човні за 21.11.2013

Изображение
Вирішив в четвер закрити сезон по ловлі риби з човна. Попросив брата, щоб він вивіз мене на автомобілі на малу річку і в 8.00 я вже на воді. Починаю обловлювати заплаву силіконами і блешнями, але покльовок не було. На диво в кінці листопада погода просто супер. +10, час від часу виходить сонечко і слабенький вітерець, але риба клювати не хоче. Так як на заплаві покльовок не було, вирішую пливти і шукати перспективні місця вверх по течії по руслу. Місця тут просто чудові. Основна глибина 1 метр, зустрічаються ями до 2-х метрів, але на моє повне здивування риба і тут клювати не хоче. Я проплив вверх по течії приблизно 3 кілометра, відмітив для себе на майбутнє багато перспективних місць, жалко тільки, що на останній в цьому сезоні рибалці з човна я не поборовся з рибою. На годиннику вже 15.00 і пора збиратися додому. На заплаві зустрів 3-х рибаків, які також «полоскали» спінінгові приманки – в них також жодної покльовки. Снасті, які я використовував на рибалці: Спінінг: Telescopic Spinning Ro…

Spinning fishing on the pond, 17.11.2013

Изображение
Today the weather was not very good. Strong wind, the temperature was +4 and my friend refused to go fishing. Do nothing, and I myself am going to the bus station to get to the pond near the town. The bus which was to 8.30 p.m. not arrived and had to wait another who has gone in 8.55 hour. Having arrived at the pond and collecting gear I started catching fish. From the very beginning relied on a perch and so, staying at the dam in the fight went lures. Gigs I'm hour but the strikes were not, and in other fishermen, who passed by me, the works were not much better (one perch on the four fishermen). As the strikes were not, I decide to shore to smaller places in the fishery. The first bite I had at the end of the pond, perch went for the bait almost under the very shore attacked soft lures, but the hook is not villages. Change lures, but there is no takes. In the battle spread the wobblers: 35 ridge in color 824R and Cheerful from Pontoon 21 (model 34F-MR) in color 005 but there is …

Спиннинговая ловля на пруду 17.11.2013 г.

Изображение
Погода сегодня выдалась не очень. Сильный ветер, температура на улице +4 и мой товарищ отказался ехать на рыбалку. Ничего не сделаешь, и я сам иду на автобусную станцию, чтобы добраться до пруда недалеко от города. Автобус, который должен был отправляться в 8.30 час. не приехал и пришлось ждать другого, который отправлялся в 8.55 час. Приехав на пруд и собрав снасти я приступил к ловле рыбы. С самого начала рассчитывал на окуня и поэтому, остановившись на дамбе в бой пошли силиконовые приманки. Джиговал я где-то час но поклевок не было, да и в других рыбаков, которые проходили мимо меня дела были не намного лучше (один окунек на четырех рыбаков). Так как поклевок не было, решаю пройтись берегом к более мелким местам на водоеме. Первая поклевка у меня состоялась в конце пруда, окунь подошел за приманкой практически под самый берег, атаковал виброхвост, но на крючок не сел. Меняю силиконовые приманки, но поклевок нет. В бой пускаю воблеры: 35 риджа в цвете 824R и черфула от пунтона 21 …

Форма зворотного зв’язку

Имя

Электронная почта *

Сообщение *